Příjem žádostí, podnětů a podání:

Obec Kamenec má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s Městem Radnice o zabezpečení provedení zápisu údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o informace je možno podat:

Adresy pro podání žádostí výše uvedenými formami jsou uvedeny na hlavní stránce. Ústní nebo telefonické dotazy budou vyřizovány přímo s příslušným pracovníkem. V případě, že ústní podání informace žadatele neuspokojí, je nutno podat žádost písemnou.

Za písemné se považuje i podání faxem a elektronicky. Pokud bude žadatel požadovat písemnou odpověď nebo kopii dokumentů, nebo to bude povaha dotazu vyžadovat, je nutno vždy podat žádost písemnou.

Z důvodu jednoznačně prokazatelného postupu je nutno dodržet písemnou formu žádosti (včetně faxu). Na výše uvedené kontakty lze podávat i stížnosti a podněty. Pro účely evidence žádostí podle zákona č. 106/1999 je nutná přesná identifikace žadatele.

Náležitosti žádosti o informace

  • Písemná žádost musí obsahovat:
  • Jméno a bydliště žadatele
  • Způsob doručení odpovědi (poštou, převezme osobně…)
  • Přesné označení povinného subjektu po kterém je informace požadována.
  • Označení zákonné normy podle které jsou informace vyžadovány.)
  • Srozumitelnou a určitou formulaci požadovaných informací.

Úhrady za poskytování informací

Obecní úřad Kamenec poskytuje informace pro občany bez poplatku.

Vítání občánků 5. listopadu 2016 4Brigáda 16. 4. 2016 13Povodeň 10. června 2013 10