Závazné předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí OÚ Kamenec při své činnosti. 
( dle § 5 pís. e zákona 106/1999 Sb.) Všechny uvedené legislativní normy (zákony) jsou přístupné v na internetu (viz uvedené odkazy na internetové stránky).

 • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č.152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení
 • zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č.268/1949 Sb., o matrikách
 • vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů č.97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č.138/1973 Sb., o vodách
 • zákon č.50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zákon č.135/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zákon č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • nařízení vlády ČR č.475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zákon č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zákon č.125/1997 Sb., o odpadech
 • zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii
 • zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zákon č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zákon č.368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • nařízení vlády ČR č.397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zákon č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhláška Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • nařízení vlády ČR o odměnách členům zastupitelstva
 • vyhláška Ministerstva vnitra ČR č.231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Brigáda 19. 10. 2019 4Den matek 2014 18Fasáda "zámek" 2